میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9264

میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9264
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
کاربرد:  مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول C W P H U F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0001 1250C 1416W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0002 1250C 1416W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0003 1250C 1416W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0004 1250C 1416W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0005 1250C 1416W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0006 1250C 1416W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0007 1250C 1416W 1050P 750H 6U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0008 1250C 1416W 1050P 750H 6U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0009 1250C 1416W 1050P 750H 6U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0010 1500C 1416W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9264N-0011 1500C 1416W 1050P 750H 2U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0012 1500C 1416W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9264N-0013 1500C 1416W 1050P 750H 2U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0014 1500C 1416W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9264N-0015 1500C 1416W 1050P 750H 2U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0016 1500C 1416W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9264N-0017 1500C 1416W 1050P 750H 4U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0018 1500C 1416W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9264N-0019 1500C 1416W 1050P 750H 4U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0020 1500C 1416W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9264N-0021 1500C 1416W 1050P 750H 4U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0022 1500C 1416W 1050P 750H 6U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9264N-0023 1500C 1416W 1050P 750H 6U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0024 1500C 1416W 1050P 750H 6U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9264N-0025 1500C 1416W 1050P 750H 6U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0026 1500C 1416W 1050P 750H 6U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9264N-0027 1500C 1416W 1050P 750H 6U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0028 1750C 1416W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9264N-0029 1750C 1416W 1050P 750H 2U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0030 1750C 1416W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9264N-0031 1750C 1416W 1050P 750H 2U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0032 1750C 1416W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9264N-0033 1750C 1416W 1050P 750H 2U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0034 1750C 1416W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9264N-0035 1750C 1416W 1050P 750H 4U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0036 1750C 1416W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9264N-0037 1750C 1416W 1050P 750H 4U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0038 1750C 1416W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9264N-0039 1750C 1416W 1050P 750H 4U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9264N-0040 1750C 1416W 1050P 750H 6U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9264N-0041 1750C 1416W 1050P 750H 6U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9264N-0042 1750C 1416W 1050P 750H 6U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9264N-0043 1750C 1416W 1050P 750H 6U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9264N-0044 1750C 1416W 1050P 750H 6U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9264N-0045 1750C 1416W 1050P 750H 6U 3L496F
آخرین بروزرسانی:  شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸
Loading...